கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் 50 ஆண்டுகள் கணினி – பேராசிரியர் சர் டோனி ஹோரேவின் வாழ்த்து செய்தி