රූප ප්‍රක්ෂේපකය

Image Projector
  • වෙළඳ නාමය: එල්මෝ
  • මාදිලිය: ඔම්නිග්‍රැෆික්ස් (Omnigraphics) 252
  • අනුක්‍රමික අංකය: අංක: 505780
  • වර්ගය: කරුසල්(Carousel)
  • නිෂ්පාදිත වර්ෂය: සඳහන් වී නොමැත
  • විනිවිදක ආකෘතිය: 35 මි.මී.
  • ලාම්පුව: 24V, 250W
  • කාචය : 1: 2.8 f = 85mm

විස්තරය

24V, 250W ලාම්පුවකින් සමන්විත වන අතර ඉක්මනින් වෙනස් කිරීම සඳහා බල්බ දෙකක් වුව ද සවි කළ හැකි ය. එය මිලිමීටර් 85 නාභිගත කිරීමක් සහිතව වැ​ඩි/ අඩු ආලෝකකරණ කාචයකින් සමන්විත වේ. ඔබට ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමට අවශ්‍ය විනිවිදකය තේරීමට කරුසල්ය (Carousel) අතින් හැරවිය හැකිය. එය 35mm විනිවිදක භාවිත කරයි.