ෆැසිට් විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය (1953)

පිරිවිතර

  • සංඛ්‍යාංක- 9 යතුරු පුවරුව, කවුන්ටරය 8, සමුච්චය 13
  • මාන- 280W x 260D x 180H
  • බර- කිගෝ ග්‍රෑම් 12.4 
  • කාර්යයන් – එකතු කිරීම / අඩු කිරීම / ගුණ කිරීම / බෙදීම
  • ඩෝල්ටන් යතුරු පුවරුව, කොළ පැහැති ලෝහ ආවරණය
  • විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික, පින් රෝද කැල්කියුලේටරය.
  • මෙය විද්‍යුත් වශයෙන් ධාවනය වන යන්ත්‍රයක්ය.

විස්තරය

ESA ආකෘතිය (විදුලි ස්වයංක්‍රීය) යනු 1945 දී ඉදිකරන ලද ෆැසිට්හි පළමු පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය කැල්කියුලේටරයයි. මෙම ආකෘතිය පෙර NEA ආකෘතියේ දිගුවක් වන අතර එය ස්වයංක්‍රීය අංක 8 කින් යුත් ගුණකයක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා වැඩි දියුණු කරන ලදි. නමුත් අතින් කරන නිශ්කාෂණ ලීවරයන් වෙනස් කර නැත. ESA-0 ආකෘතියට ඉංජිනේරුවන් විසින් මෝටර් නිෂ්කාශන යාන්ත්‍රණයක් එකතු කර ඇත. පහළ ඉදිරිපසින් අමතර යතුරු තුනක් එයට ඇතුළත් විය. මෙම මුද්‍රණය නොකරන විද්‍යුත් ගණනය කිරීමේ යන්ත්‍රයේ යකඩ රාමුව තද කොළ පැහැයෙන් මුද්‍රණය කර ඇත. මෙම කැල්කියුලේටරය මගින් සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම සිදු කර ගත හැකි විය. මීට අමතරව, ලේඛණ නිෂ්කාශනය කිරීමේ කටයුතු ද විද්‍යුත් වශයෙන් සිදු කරන ලදී.

මෙම කැල්කියුලේටරයේ ක්‍රියාකාරී යතුරු පහක් සහ ටැබ් යතුරු තුනක් අඩංගු වේ. යතුරු මුදුන් ප්ලාස්ටික් වලින් සාදා ඇත. ඉදිරිපස වම්පෙදෙසින් ඇති ලීවරයකින් ගුණ කිරීම, එකතු කිරීම, අඩු කිරීම හෝ බෙදීම සඳහා යන්ත්‍රය සකසයි.