ඉතිහාසය

1960 දශකයේ අගභාගය

ගණිත අධ්‍යයනාංශය තුළ සංඛ්‍යානය ඉගැන්වීම සඳහා Nippon සහ Facit මාදිලිවල ප්‍රථම යාන්ත්‍රික ගණනයන්ත්‍ර භාවිත කෙරිණි.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය තුළ පරිගණක ක්‍රමලේඛනය (Fortran) පිළිබඳ වන ප්‍රථම පාඨමාලාව ඉගැන්විණි – ක්‍රමලේඛනය හැර සිද්ධාන්තය පමණක් උගන්වනු ලැබිණි; සමීක්ෂණ දත්ත විශ්ලේෂණය සඳහා IBM සුබෙදුමක් යොදා ගැනිණ.

1967
1968

ගණිත අධ්‍යයනාංශය, භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශ සහ වෛද්‍ය පීඨයේ ඉල්ලීම මත 1968 දී ගණිත අධ්‍යයනාංශය තුළ සංඛ්‍යාන විද්‍යා ඒකකයක් පිහිටුවනු ලැබිණි.

1970-06-26 වන දින කොළඹ ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයේ සෙනට් සභාව විසින් එහි පැවති 20වන සමුළුවේ දී සමස්ත විශ්වවිද්‍යාලයටම අදාළ වන පරිදි සංඛ්‍යාන විද්‍යා සහ දත්ත සැකසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒකකයක් ලෙස ප්‍රථමයෙන් සංඛ්‍යාන විද්‍යා ඒකකයට අනුමැතිය ලැබිණ.

1970
1970’s

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය mainframe ICL 1901 පිළිබඳ Fortran ක්‍රමලේඛනය ඉගැන්වීම ආරම්භ කළ අතර රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවෙහි IBM Model 29 alpha-numeric punch card භාවිත කරමින් ප්‍රායෝගික සැසි ක්‍රියාත්මක කෙරිණි. ඉන් අනතුරුව අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවෙහි IBM mainframe S/360 Model යොදා ගැනිණ.

1972 දී ඇතිවූ උසස් අධ්‍යාපනික ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ (ඔස්මන්ඩ් ජයරත්න වාර්තාව), කලා පීඨයේ නව විශේෂ උපාධී පාඨමාලාව වන සංවර්ධන අධ්‍යයන උපාධිය හිමි සිසුන්ට සංඛ්‍යාන සේවා රැකියා ප්‍රවාහයට මග පාදමින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගණිත අධ්‍යයනාංශය සහ සංඛ්‍යාන විද්‍යා ඒකකය ගණිතය, සංඛ්‍යානය, සහ Fortran ක්‍රමලේඛනය යනාදියෙහි නව අධ්‍යයන විෂයන් ආරම්භ කිරීමට පුරෝගාමී වෑයමක් දැරී ය.

1972
1974

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගණිත අධ්‍යයනාංශයේ සංඛ්‍යාන විද්‍යා ඒකකය යටතේ සංඛ්‍යානමය උපදේශනය සහ දත්ත සැකසීමේ සේවය ස්ථාපිත කෙරිණි.

1974 දී එක්සත් රාජධානියේ රීඩින් විශ්වවිද්‍යාලය (University of Reading) සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය වසර 10ක කාලයක් සඳහා සහයෝගිත්වයක් ආරම්භ කළ අතර රීඩින් විශ්වවිද්‍යාලය සංඛ්‍යාන විද්‍යා ඒකකයට සංඛ්‍යාන විද්‍යා පර්යේෂණය, ඉගැන්වීම සහ උපදේශනය සඳහා වන ජාතික මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්වීමට දායක විය.

1974
1977

Colombo-Reading සහයෝගිත්වය යටතේ දෙපාර්තමේන්තුවට Card Reader එකක් සමග HP 98325 කුඩා පරිගණකයක් ප්‍රදානය කෙරිණි.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක මධ්‍යස්ථානය පිහිටවනු ලැබීය.

1980
1980

1980 වසරේ දී ණයක් මගින් වසරක කාලයකට A Data General Eclipse NOVA/4 කුඩා පරිගණකය ලබා ගත් අතර එය ගණිත අධ්‍යයනාංශය තුළ රඳවා තැබිණි.

සමගාමි පරිහරණ මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ Fortran සහ Cobal ක්‍රමලේඛනය සඳහා 16 VDU සමගින් පළමුවැනි කුඩා පරිගණක Data General Eclipse model S/140 මිලට ගැනිණ.

1981
1981

විද්‍යා පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයන් සඳහා සංඛ්‍යාත්මක විශ්ලේෂණය (Numerical Analysis) පිළිබඳ නව පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දෙමින් පරිගණනය පිළිබඳ වන විෂය නිර්දේශය වැඩි දියුණු කෙරිණි.

ශ්‍රී ලාංකීය විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේ පළමු වරට පරිගණනය සහ සංඛ්‍යානය පිළිබඳ වන පළමු දේශීය ආචාර්ය උපාධිය ගණිත අධ්‍යයනාංශය මගින් පිරිනැමිණි.

1981
1982

1982 ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල සැකසීමට සහ ඒවා ජාතික රූපවාහිනියට නිකුත් කිරීමට BBC පරිගණක යොදා ගැනිණ (මෙය ජාතික තලයේ සංසිද්ධියකට පරිගණනය භාවිත කළ පළමු අවස්ථාවයි); Econet මගින් BBC ක්ෂුද්‍ර පරිගණක ප්‍රගුණනය; පරිගණක 30කින් යුක්ත විද්‍යාගාරයක ගොනු හුවමාරුව, මුද්‍රණය සහ මූලික ක්‍රමලේඛනය සඳහා වූ පළමු LAN; පළමු පරම්පරාවේ පෞද්ගලික පරිගණක- KayPro running CP/M හඳුන්වා දීම.

විශේෂයෙන්ම විද්‍යාත්මක, තාක්ෂණික සහ මූල්‍ය සහ කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රවල නියැළී සිටින්නන්ට පරිගණක යෙදුම් පිළිබඳ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා තුනක් හඳුන්වා දෙනු ලැබිණි. එම පාඨමාලා තුන වන්නේ FORTRAN භාවිතයෙන් විද්‍යාව සහ තාක්ෂණයේ යොදා ගැනෙන පරිගණක යෙදුම් පිළිබඳ වන සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව (Certificate Course in Computer Applications in Science & Technology using FORTRAN), BUSINESS BASIC භාවිතයෙන් මූල්‍ය සහ කළමනාකරණයේ යොදා ගැනෙන පරිගණක යෙදුම් පිළිබඳ වන සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව (Certificate Course in Computer Applications in Financial & Management using BUSINESS BASIC) සහ COBOL භාවිතයෙන් මූල්‍ය සහ කළමනාකරණයේ යොදා ගැනෙන පරිගණක යෙදුම් පිළිබඳ වන සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව (Certificate Course in Computer Applications in Finance & Management using COBOL) යනාදියයි

1982
1982

ව්‍යවහාරික ගණිතය හදාරනු ලබන තෙවන වසර සිසුන්ට නව අධ්‍යයන පාඨමාලාවන් දෙකක් හඳුන්වා දීමට අවසරය ලබා දෙනු ලැබිණි. AM 204– විද්‍යාත්මක පරිගණනය සහ AM 205 – පද්ධති විශ්ලේෂණය (AM 204 – Scientific Computing and AM 205 – System Analysis) සහ මූල්‍ය සහ කළමනාකරණයේ යොදා ගැනෙන පරිගණක යෙදුම් (Computer Applications in Finance and Management) එම අධ්‍යයන පාඨමාලාවන් දෙකයි.

නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පාසල් තුනකට පරිගණක උපයෝගී අධ්‍යාපනය (Computer Assisted Education) හඳුන්වා දෙනු ලැබූ අතර ගුරු පුහුණුව ලබා දීම හරහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පරිගණක අධ්‍යාපනික වැඩසටහන දියත් කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට සහයෝගය ලබා දෙනු ලැබිණි.

1983
1984

Unix/C ක්‍රමලේඛනය සඳහා XENIX ධාවනය වන Tandy Radio Shack TRS model 80 පරිගණකය ස්ථාපිත කෙරිණි.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ට්‍රිඑස්ට්හි පිහිටි න්‍යායාත්මක භෞතික විද්‍යාව සඳහා වන ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සහ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණික කවුන්සිලය (CINTEC) සමග එක්ව ජූනි මස 4 වැනි දින සිට 29 වැනිදා දක්වා පැවති ක්ෂුද්‍ර සකසන තාක්ෂණය සහ යෙදුම් පිළිබඳ වන පළමු ආසියානු කලාපීය විද්‍යාලය සංවිධානය කළේ ය.

1984
1984

දෙසැම්බර් මස දී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක මධ්‍යස්ථානය සහ සංඛ්‍යාන විද්‍යා ඒකකයේ සමඅනුග්‍රහය ද සමගින් රීඩින් විශ්වවිද්‍යාලය සමග එක්ව ‘කෘෂිකර්මාන්තයේ සංඛ්‍යානය’ (Statistics in Agriculture) පැවැත්විණි.

විද්‍යාගාර සඳහා 8086/88 ධාවන MSDOS (8086/88 running MSDOS) මත පදනම් සම්මත IBM PC/XT PC හඳුන්වා දෙනු ලැබිණි.

1985
1985

ගණිත අධ්‍යනාංශයේ සංඛ්‍යාන විද්‍යා ඒකකය සහ පරිගණක මධ්‍යස්ථානය ඒකාබද්ධ කරමින් සංඛ්‍යාන විද්‍යා සහ පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය (DSCS) පිහිටුවනු ලැබිණි.

පරිගණක යෙදුම් පිළිබඳ වන ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමාව හඳුන්වා දෙනු ලැබිණි.

1986
1986

දේශීය භාෂා සංවර්ධනය

ජපානයේ JICAහි සහයෝගය සමගින් පරිගණක තාක්ෂණික ආයතනය (ICT) පිහිටුවනු ලැබිණි.

1987
1987

ශ්‍රී ලංකා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සංඛ්‍යාන විද්‍යා හා පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය සහ එක්සත් රාජධානියේ කාඩිෆ්හි වේල්ස් කොලාජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණන ගණිත අධ්‍යයනාංශය (Department of Computing Mathematics) අතර සහයෝගීතාව ඇති කෙරිණි.

අන්තර් ක්‍රියාකාරී පරිගණනය සඳහා ජපානය විසින් ටර්මිනල 60කින් යුත් NEC 430 mainframe යන්ත්‍රය ප්‍රදානය කෙරිණි.

1988
1988

යුනිකෝඩ්වලට (UNICODE ) මූලාරම්භය තැබීය

ජපානයේ JICAහි සහයෝගය සමගින් තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා වන පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමාව හඳුන්වා දෙනු ලැබිණි.

1988
1989

UNDPහි සහයෝගය සමගින් Fortran, Pascal සහ Prolog විද්‍යාගාරවල සිසු ක්‍රමලේඛනය සඳහා UNISYS ක්ෂුද්‍ර පර්ගණකය ස්ථාපිත කිරීම සහ 80286/386 සකසන සහ Novell Netware 3.11/Widows 3.1 OS ඇති විද්‍යාගාර ස්ථාපිත කෙරිණි.

UNDPහි සහයෝගය සමගින් පරිගණක විද්‍යාව සඳහා වන පළමු විද්‍යාපති උපාධිය ආරම්භ කෙරිණි.

1989
1990

සංඛ්‍යාන විද්‍යා සහ පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් ජූලි 14 වන දින ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවරට පරිගණක විද්‍යාවට අදාළ ප්‍රථම උපාධියක් ආරම්භ කෙරිණි. විද්‍යාත්මක පරිගණනය සඳහා 10Mbps Ethernet සමග SunOS 4.1.2කින් ධාවනය වන පරිගණක 10ක් සමගින් 1992– Sun Microsystems Workstation විද්‍යාගාරය ස්ථාපිත කෙරිණි.

ICTහි පරිගණක සේවා මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවනු ලැබිණි

1990
1992

JICAහි සහයෝගය සමගින් The Third Country පුහුණු වැඩසටහන් (The Third Country Training Programmes (TCTP)) දියත් කෙරිණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට අන්තර්ජාලය දියත් කරන විට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට ඩයලිත විද්‍යුත් තැපැල් සේවාව සපයනු ලැබිණි.

1994
1996

දේශීය භාෂා පරිගණනය හඳුන්වා දීමත් සමග 1996 සැප්තැම්බර් මස 15වන දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවෙහි පැවති රාජ්‍ය උත්සවයක දී ගරු අමාත්‍ය ධර්මසිරි සේනානායක මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය තොරතුරු දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ලෝකයේ ප්‍රථම ඉන්දු යුරෝපීය සම්භව ත්‍රි-භාෂා ජාතික වෙබ් අඩවිය (www.lk) අරම්භ කෙරිණි. ඉන් අනතුරුව දෙමළ භාෂාවට අදාළ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් පවත්වාගෙන යන ලදී.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය විසින් තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයක් (IITC) සංවිධානය කෙරුණු අතර පසුකාලීනව එය IEEE තාක්ෂණික අනුග්‍රහයෙන් යුත් ICTER ලෙස නම් කෙරිණි.

1998
1998

උපාධිධාරී පුහුණු පාඨමාලාවක් (GTP) ආරම්භ කෙරිණි.

පරිගණක තාක්ෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂහට ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව වෙනුවෙන් JICA ජනාධිපති සම්මානය (JICA President’s Award) පිරිනැමිණි.

1999
2000

ස්වීඩන්හි SIDA ප්‍රතිපාදන භාවිත කරමින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පුරා විහිදී යන පරිදි ප්‍රකාශ තන්තු ජාලයක් ස්ථාපිත කෙරිණි; ADB S and T ප්‍රතිපාදනවලින් උපාධිධාරීන් සඳහා IBM RS/6000 (AIX OS) සහ Sun Ultra SPARC (Solaris 7 OS) වැනි විශේෂිත සේවාදායක පරිගණක ලබා දෙනු ලැබිණි.

Uppsala, KTH, Gothenburg යන ස්වීඩන් විශ්වවිද්‍යාලවල සහය ඇතිව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය කේන්ද්‍රස්ථානය වෙමින් ශ්‍රී ලාංකීය විශ්වවිද්‍යාලවල අභ්‍යන්තර කාර්යමණ්ඩලය සඳහා ඒකාබද්ධ දර්ශනශූරි (ආචාර්ය) උපාධි වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන ලදී.

2000
2000

තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ වන පළමු බාහිර උපාධිය ලෙස තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ වන ප්‍රථම උපාධිය (BIT) හඳුන්වා දෙන ලදී.

සිංහල භාෂා යුනිකෝඩ සැලසුම් කර ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

2000
2001

පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය ස්ථාපිත කරන ලදී

පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය සහ පරිගණක තාක්ෂණ ආයතනය ඒකාබද්ධ කරමින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය ස්ථාපිත කෙරිණි; SIDA විසින් අරමුදල් සපයන ලද ජාතික විද්‍යුත් අධ්‍යාපනික මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපෘතිය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය විසින් දියත් කෙරිණි.

2002
2002

JICAහි සහය ඇතිව උසස් ඩිජිටල් මාධ්‍ය තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය (ADMTC) පිහිටුවන ලදී.

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රථම උපාධිය ආරම්භ කරන ලදී.

2002
2002

තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය, පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය, සහ උසස් පරිගණනය පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය ආරම්භ කරන ලදී.

JICAහි සහයෝගිත්වය සමගින් සිදු කරන Third Country පුහුණු වැඩසටහන්වල (TCTP) තෙවන අදියර ආරම්භ කෙරිණි

2005
2006

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය නැගී එන කලාප සඳහා ජාත්‍යන්තර සඟරාවක් ආරම්භ කළේ ය

ස්වීඩන්හි Umea විශ්වවිද්‍යාලය සමග සහයෝගිත්වයෙන් කාර්යමණ්ඩලය සඳහා Linneas-Palmer හුවමාරු වැඩසටහන ස්ථාපිත කෙරිණි.

2009
2012

තොරතුරු ආරක්ෂණ විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය ආරම්භ කෙරිණි.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනයෙහි සක්‍රීය දායකත්වය සමගින් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, පොලිස් ඇඟිලි සළකුණු ලබාගැනීම සහ අනෙකුත් සේවාවන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ විද්‍යුත් සේවා ධාවකය යටතේ පරිගණකගත කෙරිණි.

2013
2015

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය මගින් තොරතුරු පද්ධති සහ මෘදුකාංග ඉංජිනේරුකරණයට වෙන්වූ ප්‍රථම උපාධි පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දෙන ලදි.

තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය, තොරතුරු ආරක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය, පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය සහ පරිගණක විද්‍යාවේ විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය ආරම්භ කරන ලදී.

2017
2018

ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය සහ සයිබර් ආරක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය ආරම්භ කරන ලදී