අප හා සම්බන්ධවන්න

ලිපිනය

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යනායතනය
UCSC ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,
35 ,රීඩ් මාවත, කොළඹ 7,
ශ්‍රී ලංකාව

විද්‍යුත් තැපෑල

emuseum[at]ucsc.cmb.ac.lk

දුරකථන

+94 -11- 2581245/ 7

ෆැක්ස්

+94-11-2587239

UCSC වෙබ් අඩවිය

https://ucsc.cmb.ac.lk/