ෆැසිට් යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය

Facit Electro Mechanical Calculator (1953)