ආලෝක පෑන සහ සංඛ්‍යාංකකය සහිත චිත්‍රකඵලකය (1987)

Graphics Tablet with Light Pen and Digitizer (1987)
 • මාදිලිය: සෙයිකෝ GR 11
 • නිෂ්පාදකයා: සෙයිකෝ ඉන්ස්ට්‍රැමන්ට්ස් Inc.
 • නිකුත් කළ දිනය: 1987 ඔක්තොම්බර්
 • උපාංග:
   • චිත්‍රකඵලකය
   • ආලෝක පෑන (ස්ටයිලස්)
   • බොත්තම්-4 වර්ණ සංඛ්‍යාංකකය

විස්තරය

අතින් අඳින ලද රූප සටහනක් වැනි කඩදාසි මත පදනම් වූ ද්‍රව්‍ය ඩිජිටල්කරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති විට, ග්‍රැෆික් ටැබ්ලටය 80 දශකයේ දී සහ 90 දශකයේ මුල් භාගයේ දී භාවිතා කර ඇත. ටැබ්ලටය සමන්විත වන්නේ කඩදාසියක් තැබිය හැකි ආකාරයේ පුවරුවකිනි. මේ පුවරුව මත අපට අවශ්‍ය දෙයක් ලියා හෝ ඇඳ ඇති කඩදාසිය තැබිය යුතුය. ටැබ්ලටයේ පුවරුව ටැබ්ලටයේ මතුපිට ප්‍රමාණය ආවරණය වන පරිදි යටින් සැඟවී ඇති විශේෂ සන්නායක ජාලයකින් සමන්විත වේ. අනෙක් උපාංගය වන්නේ ඩිජිටයිසරයයි. ඩිජිටයිසරය යන උපකරණය වර්තමානයේ මුසිකයකට සමාන දිග වයරයකින් ග්‍රැෆික් ටැබ්ලටයට සම්බන්ද වන කුඩා උපකරණයකි. ඩිජිටයිසරය ඉදිරිපස විශේෂ සන්නායක දඟරයක් ඇත. ටැබ්ලට් පුවරුවේ තබා ඇති කඩදාසි මතුපිට එය හරහා ඩිජිටයිසරය ගෙන යන විට, චුම්බක ආචරණය මැනීමෙන් ටැබ්ලටයට කඩදාසි මත ඇති ඩිජිටයිසරයේ නිශ්චිත පිහිටීම හඳුනාගත හැකිය. කඩදාසියේ ඇති ලක්ෂ්‍ය හෝ රේඛා මතින් ඩිජිටයිසරය ගෙන යෑම මගින් ඒවායේ නිශ්චිත ඛණ්ඩාංක ග්‍රැෆික් ටැබ්ලටයට සන්නිවේදනය කිරීමට හැකිවේ. මේ ආකාරයෙන්, කඩදාසි මත ලියා හෝ මුද්‍රණය කර ඇති තොරතුරු ඩිජිටල් ආකෘතියට පරිවර්තනය කර පරිගණකයකට පෝෂණය කළ හැකිය.

Graphics Tablet with Light Pen and Digitizer (1987)