Unisys 5000/95 Mini Computers (1988)

Unisys 5000/95 Mini Computers (1988)
 • ආකෘතිය: 5000
 • නිෂ්පාදකයා: යුනිසිස්
 • වර්ගය: Mehrplatzsystem / බහු පරිශීලක
 • නිකුත් කරන ලද්දේ: 1988
 • මෙහෙයුම් පද්ධතිය: Unix

පිරිවිතර

 • මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය : 40 MHz 68040
 • නිවැරදි වර්ගය: U 5000/85, U 5000/95
 • මතකය: RAM 32MB, Cache 34KB
 • නම්‍ය තැටි ධාවකය
 • අතුරුමුහුණත්: 2 x RS232, සමාන්තර
 • භාෂා: Assembler, C

විස්තරය

යුනිසිස් 5000 කුඩා පරිගණක කුඩා ශීතකරණයක් තරම් ප්‍රමාණයේ වූ අතර පිටුපස ඇති අනුක්‍රමික කෙවෙනි දුසිම් ගණනේ සිට සිය ගණනක් සහිතව බොහෝ දුරට අනුක්‍රමික I / O සඳහා නිර්මාණය කර තිබිණි. ඒවා 40 MHz 68040 CPU මත පදනම් වූ අතර ATT System V Unixහි හිමිකාර කෙවෙනියක් (Port) පවත්වාගෙන ගියේය. තමන්ගේම හිමිකාරී ලක්ෂණය පදනම් කරගත් මූල්‍ය, සැපයුම් සහ පිරිස් යෙදුම් (personnel applications) සහිත ඔරැකල් අනුවාදය 6.0.36 (පසුව ඔරකල් 7) භාවිතා කරයි.